รับออกแบบติดตั้งระบบปรับอากาศ
  ( Air Conditioning and Design )
 ระบบควบคุมมลภาวะ
 ( Controls the contamination system )
More


-------
--------------------------------

 


  


Water Cooled Water Chiller
ในกรณีที่โครงการมีขนาดใหญ่ และมีความต้องการความเย็นมาก มักจะนิยมใช้เครื่องทำน้ำเย็นชนิดนี้ เพราะจะมีเครื่องทำน้ำเย็นที่มีประสิทธิภาพสูงให้เลือกใช้ (0.62 - 0.75 กิโลวัตต์/ตัน) ทำให้ได้ระบบปรับอากาศที่กินไฟน้อยกว่าเครื่องแบบอื่นๆ อย่างไรก็ตามการเลือกใช้ระบบนี้จะต้องมีหอระบายความร้อน และจะต้องมั่นใจว่ามีน้ำเพียงพอ มีคุณภาพเหมาะสมกับการนำมาเติมที่หอระบายความร้อน
เครื่องทำน้ำเย็นระหว่างการขนส่งเข้าหน่วยงาน ลักษณะโครงสร้างของเครื่องทำน้ำเย็นก็ยังคงเหมือนกับเครื่องแบบ Air-cooled เพียงแต่แทนที่จะระบายความร้อนด้วยอากาศ ก็กลายเป็นการระบายความร้อนด้วยน้ำเท่านั้นเอง ระบบท่อน้ำระบายความร้อน หรือที่เรียกว่า Condenser Water จะประกอบด้วยเครื่องสูบน้ำระบายความร้อน (Condenser Water Pump) ทำหน้าที่สูบน้ำเพื่อมาระบายความร้อนให้กับคอนเดนเซอร์ของเครื่องทำน้ำเย็น


คอมเพรสเซอร์จะมีทั้งชนิดลูกสูบ, สกรู และแบบหอยโข่ง


เครื่องทำน้ำเย็น

ตารางสรุปลักษณะการใช้งานของเครื่องปรับอากาศแบบต่างๆ
ลักษณะของเครื่องปรับอากาศ
ขนาด
(ตันความเย็น)
ประมาณการกินไฟโดยทั่วไป
(กิโลวัตต์/ตัน)
ลักษณะการใช้งาน
เครื่องแบบหน้าต่าง
(Window Type)
0.5 - 3 1.3 - 1.5 - บ้านพักอาศัย
- สำนักงาน
เครื่องแบบแยกส่วน
(Split Type)
0.75 - 3.0 1.3 - 1.5 - บ้านพักอาศัย
- สำนักงาน
Packaged Air-cooled
Air-conditioner
3 - 30 1.3 - 1.5 - คอนโดมิเนียมสำนักงาน
Packaged Water-cooled
Air-conditioner
1 - 50 1.2

- สำนักงาน
- คอนโดมิเนียมสำนักงาน

Air-cooled Water Chiller 3 - 10 1.4 - 1.6 - บ้านพักอาศัย
- ศูนย์คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก
  10 - 500 1.4 - 1.6
(ประมาณการกินไฟทั้งระบบ)
- ศูนย์คอมพิวเตอร์
- โรงแรมขนาดกลาง
- ห้องส่งสถานีโทรทัศน์
- โรงพยาบาลขนาดกลาง
Water-cooled Water Chiller 500 - 10,000
หรือมากกว่านี้
0.8 - 1.0
(ประมาณการกินไฟทั้งระบบ)
- โรงแรม
- โรงพยาบาล
- ศูนย์การค้าขนาดใหญ่
- สำนักงานขนาดใหญ่
- ศูนย์คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่