รับออกแบบติดตั้งระบบปรับอากาศ
  ( Air Conditioning and Design )
 ระบบควบคุมมลภาวะ
 ( Controls the contamination system )
More


-------
--------------------------------

 


  

ระบบควบคุมควันไฟ (Smoke Control System)
อาคารที่เข้าข่ายอาคารขนาดใหญ่ อันได้แก่อาคารที่มีความสูงเกิน 23 เมตร และ/หรือ อาคารที่มีขนาดเกิน 10,000 ตารางเมตร จะต้องพิจารณาให้มีระบบควบคุมควันนี้ ซึ่งตามเทศบัญญัติในปัจจุบัน ระบุให้มีระบบอัดอากาศ (Pressurizing System) ในบันไดหนีไฟ เนื่องจากประเทศไทยไม่มีปัญญหาอากาศหนาวในหน้าหนาว จึงอาจจะใช้การเปิดช่องระบายอากาศตามธรรมชาติที่บันไดหนีไฟ ซึ่งควรจะเป็นช่องที่เปิดตาย เช่น การใช้ช่องบานเกล็ดหรือช่องระเบียง ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 ตารางเมตรต่อชั้นได้ การเปิดช่องดังกล่าวจะทำให้บันไดหนีไฟไม่มีสภาพเป็นปล่องไฟ หรือเกิด Stack Effect เมื่อเกิดเพลิงไหม้ พร้อมทั้งช่วยการระบายอากาศในบันไดด้วย การเปิดช่องดังกล่าวนี้จะต้องพิจารณาลักษณะเปลือกอาคารข้างเคียงด้วยว่า หากเกิดเพลิงไหม้จะต้องไม่มีเปลวไฟหรือควันไฟไหลย้อนเข้ามาในบันไดได้ การระบายอากาศตามธรรมชาตินี้เป็นระบบที่ไม่มีระบบเครื่องกลที่อาจจะไม่ทำงานได้


พัดลมอัดความดันสำหรับบันไดหนีไฟ

การอัดอากาศในบันไดหนีไฟ อาศัยพัดลมอัดอากาศ โดยควรจะทำปล่องลมอัดอากาศภายในบันไดหนีไฟเพื่อช่วยส่งลม หากใช้การก่ออิฐเป็นปล่องจะต้องทำให้ผิวภายในเรียบเพื่อลดแรงเสียดทานของลม แล้วจะมีหน้ากากเป่าลมทุกชั้น รวมทั้งมีระบบควบคุมความดันภายในบันไดให้ได้ตามที่ต้องการ คือ ไม่มากจนผลักเปิดประตูเข้าบันไดได้ลำบาก และต้องไม่น้อยจนไม่สามารถป้องกันควันไฟเข้าสู่บันไดได้ (เทศบัญญัติระบุไว้ที่ 38 ปาสคาล) ปล่องอัดอากาศสำหรับโถงลิฟต์บริการจะต้องแยกจากปล่องของบันไดหนีไฟ สำหรับอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ นอกจากจะมีระบบอัดอากาศตามที่เทศบัญญัติระบุดังกล่าวแล้ว ยังควรจะพิจารณาให้มีระบบระบายควัน และระบบการนำอากาศเข้ามาเจือจางควันไฟด้วย พวกเราคงจะทราบกันดีอยู่แล้วว่า เมื่อเกิดเพลิงไหม้ ส่วนมากคนจะสลบหรือเป็นอันตราย เนื่องจากควันไฟที่เป็นก๊าซพิษที่เกิดจากการเผาไหม้ ดังนั้นการช่วยให้คนหนึออกจากอาคารได้โดยปลอดภัย จึงต้องอาศัยให้มีระบบการระบายควันไฟนี้ออกไป บริเวณที่ควรจะจัดให้มีระบบนี้ได้แก่ บริเวณโถงสูง (Atrium) ห้องจัดเลี้ยง (Convention Hall) ห้องจัดนิทรรศการ (Exhibition Hall) หรือแม้แต่ในพื้นที่สำนักงาน และเพื่อให้การระบายควันมีประสิทธิภาพ จึงต้องมีการนำอากาศเข้ามาในบริเวณข้างเคียงด้วย โดยมีจุดประสงค์ 2 ประการ คือ ประการแรก เพื่อช่วยเจือจากควันไฟ และช่วยให้ระบายควันไฟได้เร็วขึ้น ประการที่สอง คือ ช่วยไล่ควันไฟออกจากบริเวณข้างเคียง


ช่องสำหรับดูดควันไฟ

สำหรับอาคารสูง ยังมีเทคนิคการป้องกันการลามของควันไฟที่เรียกว่า ระบบแซนวิช (Sandwich System) โดยมีการดูดควันไฟออกจากที่ที่เกิดเพลิงไหม้ และอัดอากาศในชั้นที่อยู่สูงกว่าและต่ำกว่า ระบบไฟฟ้าที่จะจ่ายให้กับพัดลมในระบบนี้ จะต้องใช้ไฟฟ้าฉุกเฉินและใช้สายไฟฟ้าชนิดที่ทนไฟได้ ในการกำหนดวัสดุภายในประกอบอาคาร หากสามารถเลือกใช้วัสดุที่ไม่ติดไฟ หรือไม่ก่อให้เกิดก๊าซพิษเมื่อถูกไฟเผา ก็จะทำให้เกิดวามปลอดภัยสูงขึ้น