รับออกแบบติดตั้งระบบปรับอากาศ
  ( Air Conditioning and Design )
 ระบบควบคุมมลภาวะ
 ( Controls the contamination system )
More


-------
--------------------------------

 


  

ระบบท่อน้ำเย็น (Chilled Water Piping)
ระบบนี้ไม่เกี่ยวกับระบบท่อน้ำยาแต่อย่างใด กรุณาอย่าเรียกสลับกัน ระบบท่อน้ำเย็นก็คือ
ระบบท่อที่นำน้ำเย็น จากเครื่องทำน้ำเย็น (Water Chiller) ไปยัง FCU และ AHU เมื่อน้ำร้อนขึ้นก็นำกลับมาทำให้เย็นที่เครื่อง ทำน้ำเย็นใหม่ จัดว่าเป็นระบบปิด
(Cloese System) เพราะน้ำเย็นจะหมุนเวียนอยู่อย่างนี้ภายในระบบท่อ
ไปเรื่อยๆ เมื่อน้ำพร่องลงเนื่องจากรั่วหรือมีการระบายน้ำทิ้งบ้าง จึงจะเติมน้ำเข้ามาชดเชย
ซึ่งมักจะเติมกันที่ถัง
ที่เรียกว่า Expansion Tank


ภายในห้องเครื่องทำน้ำเย็น

เหตุที่ต้องมี Expansion Tank ก็เนื่องจากปริมาตรของน้ำจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตาม
การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและเนื่องจากระบบเป็นระบบปิดดังกล่าวแล้วจึงต้องมีที่ให้น้ำที่
ขยายตัวไปพักไว้หาไม่แล้วจะเกิดความดัน จากการขยายตัวของน้ำ ทำให้ระบบท่อเสียหายได้
การหมุนเวียนของน้ำเย็น อาศัยแรงขับเคลื่อนจากเครื่องสูบน้ำเย็น (Chilled Water Pump)
ท่อน้ำเย็นที่ส่งน้ำเย็นเรียกว่า Chilled Water Supply จะมีน้ำเย็นอุณหภูมิประมาณ
7 องศาเซลเซียส ท่อน้ำเย็นหลังจากออกจาก FCU และ AHU เรียกว่า Chilled Water Return
จะมีน้ำเย็นที่อุณหภูม ิประมาณ 12 องศาเซลเซียส ท่อทั้งหมดจะต้องหุ้มฉนวน เพราะที่อุณหภูมินี้ หากไม่หุ้มฉนวนจะมีน้ำเกาะและหยดลง เป็นทางได้การเดินท่อน้ำเย็นจะต้องมการพิจารณาความดัน ีน้ำในท่อไม่ให้แตกต่างกันมากระหว่างต้นทางและปลายทางของท่อไม่เช่นนั้นมักจะมีปัญหา
ในการควบคุมปริมาณน้ำเข้าFCUและAHUดังนั้นหากพบว่าท่อเดินไกลก็อาจจะต้อง
แบ่งเครื่องสูบน้ำเย็น เป็นชุดที่มีความดันสูง และชุดที่มีความดันปานกลาง หรืออาจจะต้องเดินท่อ
เป็นแบบที่เรียกว่า Reverse Return เพื่อเฉลี่ยให้ระยะทางท่อไป-กลับ FCUหรือ AHU ใกล้เคียงกันทุกตัวการควบคุมอุณหภูมิในระบบปรับอากาศในกรณีที่ใช้ระบบน้ำเย็นนี้อาศัยเทอร์โมสตั
ทเหมือนกันโดยเทอร์โมสตัทจะวัดอุณหภูมิภาย ในห้องปรับอากาศแล้วไปสั่งการทำงานของวาล์ว
ควบคุมปริมาณน้ำเย็นอัตโนมัติซึ่งจะติดอยู่ที่ FCU และ AHU แต่ละตัว ถ้าห้องมีอุณหภูมิสูงขึ้น เทอร์โมสตัทก็จะสั่งให้วาล์วเปิดให้น้ำเย็นไหลเข้าคอยล์เย็นมากขึ้น และถ้าอุณหภูมิต่ำ
กว่าที่ตั้งไว้ วาล์วก็จะหรี่ให้น้ำเย็นไหลเข้าคอยล์เย็นน้อยลง อุปกรณ์ประกอบในระบบท่อ
น้ำเย็นยังมีอีกหลายอย่างเช่น วาล์วเปิด-ปิด ที่จะติดตั้งไว้ตามจุดที่สำคัญ เพื่ออำนวยความสะดวก
ในการซ่อมบำรุง หรือเดินท่อเพิ่ม วาล์วระบายน้ำท ี่จุดต่ำสุดของท่อเพื่อระบายตะกอน เช่น ขี้เชื่อมที่อยู่ในท่อ
วาล์วปรับปริมาณน้ำ (Balancing Valve) เพื่อช่วยในการ ปรับสมดุลของระบบ วาล์วระบายอากาศ
(Air Vent) เพื่อระบายอากาศที่ค้างอยู่ในท่อ และตามคอยล์เย็นใน FCU และ
AHU ข้อต่อเพื่อรับการขยายยืด-หดตัวของท่อ (Expansion Valve) ข้อต่ออ่อน
(Flexible Connector) เพื่อลด การส่งผ่านของการสั่นสะเทือนจากเครื่องสูบน้ำ เครื่องวัดความดัน
ที่วัดอุณหภูมิ ฯลฯ


ระบบท่อน้ำเย็น

คอยล์เย็นที่ทำงานปกติ จะต้องเย็นและมีน้ำเกาะและหยดไหลอยู่ตลอดเวลา หากคอยล์แห้งเย็นชืดๆ แสดงว่าผิดปกติ
จะต้องดูว่าน้ำเย็นไหล เข้าคอยล์เย็นได้สะดวกหรือไม่ และมีลมค้างอยู่ภายในท่อน้ำหรือคอยล์น้ำเย็นหรือไม่
เพราะลมที่ค้างอยู่จะขวางไม่ให้น้ำไหล (Air Block)
ต้องไล่อากาศนี้ออกทาง Air Vent