รับออกแบบติดตั้งระบบปรับอากาศ
  ( Air Conditioning and Design )
 ระบบควบคุมมลภาวะ
 ( Controls the contamination system )
More


-------
--------------------------------

 


  


คอมเพรสเซอร์ (Refrigerant Compressor)

คอมเพรสเซอร์คือหัวใจของเครื่องปรับอากาศที่จะทำหน้าที่สูบฉีดสารทำความเย็นให้ไหลเวียนภายในระบบ
และทำให้สารทำความเย็นมีความดันสูงพอที่จะขับถ่ายความร้อนออกไปทางคอนเดนเซอร์ได้คอมเพรสเซอร์
จึงมีความสำคัญกับค่าประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศด้วยยิ่งในปัจจุบันเรื่องการประหยัดไฟป็นเรื่อง
ที่มีความสำคัญและเป็นจุดขายของเครื่องปรับอากาศวมทั้งเรื่องความเงียบของเครื่องรคอมเพรสเซอร
์จึงได้รับการพัฒนาให้ ประหยัดไฟ , เงียบ และทนทานมากขึ้น

คอมเพรสเซอร์ที่นิยมใช้กันมีดังนี้ :-

คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบ (Reciprocating Compressor)
มีลักษณะโครงสร้างคล้ายกับเครื่องยนต์ในรถยนตโดยใช้มอเตอร์ในการขับเคลื่อนการทำงานของลูกสูบ ให้ดูดสารทำความเย็นจากอีวาโปเรเตอรและส่งไปยังคอนเดนเซอรคอมเพรสเซอร์แบบนี้เป็นแบบที่ใช้มา ตั้งแต่เครื่องปรับอากาศรุ่นแรก


แสดงคอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบ

หากมีโครงสร้างที่มีชุดลูกสูบและมอเตอร์อยู่ภายในกระป๋องเดียวกัน ซึ่งเชื่อมปิดสนิท เรียกว่า
Sealed Hermetic Compressor หากมีโครงสร้างที่สามารถเปิดฝาสูบออกได้ เรียกว่า
Semi Hermetic Compressor ซึ่งแบบหลังนี้มักจะใช้ขนาดแรงม้าตั้งแต่ 5 แรงม้าขึ้นไป
มีรุ่นที่เป็นรุ่นปกติและรุ่นที่ ประหยัดไฟ (Hi-Eff.) และรุ่นตั้งแต่ 10 แรงม้าขึ้นไปมักจะมี อุปกรณ์ลดการทำงานของคอมเพรสเซอร์ลงได้ โดยการยกลิ้นของ ลูกสูบขึ้น ที่เรียกว่า Unloader เพื่อช่วยประหยัดไฟ เมื่อภาวะต่ำลง


แสดงคอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบภายใน Condensing Unit แบบระบายความร้อนด้วยน้ำ

คอมเพรสเซอร์แบบโรตารี่ (Rotary Compressor)
คล้าย ๆ กับแบบลูกสูบ โดยจะมีเฉพาะที่เป็น Sealed Hermetic แต่การสูบฉีดหรืออัดสารทำความเย็น ใช้คอมเพรสเซอร์แบบโรตารี่แทนลูกสูบ คอมเพรสเซอร์แบบโรตารี่นี้นิยมใช้กับเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก เนื่องจากเงียบและมีการสั่นสะเทือนน้อยและมักจะกินไฟน้อยกว่าแบบลูกสูบ เนื่องจากประกอบด้วยชิ้นส่วน จำนวนน้อยกว่า การพัฒนาคอมเพรสเซอร์แบบนี้ถือว่าเป็นการพัฒนาต่อจากแบบลูกสูบและโรตารี่คอมเพรสเซอร์ รุ่นใหม่ที่เรียกว่า Scroll Compressor กำลังขยายการผลิตครอบคลุมแรงม้าขนาดต่างๆ มากขึ้น โรตารี่คอมเพรสเซอร์แบบเดิมมักจะมีขนาดไม่เกิน 3 แรงม้า แต่ Scroll Compressor รุ่นใหม่ๆ จะมีขนาดถึง 5 แรงม้า และอาจจะใหญ่กว่านี้ในอนาคต

คอมเพรสเซอร์แบบสกรู (Screw Compressor)
มักจะใช้กับเครื่องที่มีแรงม้ามากๆ ขนาดเล็กก็จะอยู่ในช่วง 50 แรงม้าขึ้นไป เดิมใช้กันมากในระบบห้องเย็น เนื่องจากสามารถใช้งานที่อุณหภูมิต่ำได้ดี มีความคงทนสูงแต่มีราคาแพง หลังจากที่มีเรื่อง CFC ทำให้คอมเพรสเซอร์แบบหอยโข่งมีปัญหาและมีการใช้สารทำความเย็นที่มีความดันการทำงานสูงกว่า ความดันบรรยากาศ(High Pressure Refrigerant เช่น R-22, R-134a)แทนการใช้การทำความเย็น ที่มีความดันการทำงานต่ำกว่าความดันบรรยากาศ (Low Pressure Refrigerant เช่น R-11, R-12) ทำให้มีผู้หันมาใช้สกรูคอมเพรสเซอร์กันมากขึ้น เมื่อมีการผลิตมากขึ้นราคาจึงถูกลงกว่าเดิม และมีการนำสกรูคอม เพรสเซอร์มาใช้ในเครื่องทำน้ำเย็น (Water Chiller )มากขึ้นสามารถปรับลดภาระการทำงานของ คอมเพรสเซอร์โดยอาศัยลิ้นเลื่อน (Sliding Valve) เพื่อควบคุมปริมาณสารทำความเย็นเข้าคอมเพรสเซอร์ได้ การทำงานมักจะทำงานที่ความเร็วรอบ 2900 รอบ/นาที


คอมเพรสเซอร์แบบสกรู

คอมเพรสเซอร์แบบหอยโข่ง (Centrifugal Compressor)
มักจะใช้กับเครื่องทำน้ำเย็น (Water Chiller)ขนาดใหญ่เนื่องจากเป็นคอมเพรสเซอร์ที่สามารถขับเคลื่อน ปริมาณสารทำความเย็นได้มาก และมีประสิทธิภาพสูง และหลังจากที่มีปัญหาเรื่อง CFC ไม่นาน ผู้ผลิตเครื่องทำน้ำเย็นขนาดใหญ่ก็ได้ลงทุนออกแบบและพัฒนาคอมเพรสเซอร์แบบนี้ขึ้นมาใหม่ ให้สามารถใช้กับสารทำความเย็นใหม่ที่ไม่ใช่ CFC


แสดงคอมเพรสเซอร์แบบหอยโข่ง

การปรับลดภาระการทำงานของคอมเพรสเซอร์ อาศัย Inlet Vane ซึ่งเป็นลิ้นที่ขับด้วยมอเตอร์เพื่อควบคุมปริมาณสารทำความเย็นเข้าคอมเพรสเซอร์และช่วยประหยัดพลังงาน เมื่อภาระของเครื่องลดลง การทำงานของใบพัดจะทำงานที่ความเร็วรอบสูงถึง 8000-10000 รอบ/นาที จึงต้องมีการทดรอบของมอเตอร์ หากโครงสร้างเป็นชนิดที่มีมอเตอร์อยู่ในเรือนเดียวกัน เรียกว่า Hermetic ซึ่งมักจะนิยมโครงสร้างแบบนี้ หรือในบางกรณีหรือกรณีที่เครื่องมีขนาดใหญ่มาก หรือใช้มอเตอร์ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าสูงขึ้น หรือมอเตอร์พิเศษหรือใช้เครื่องยนต์ขับก็อาจจะให้มอเตอร์อยู่นอกเรือน ซึ่งเรียกว่า Open Type บางรุ่นอาจจะออกแบบให้มีใบพัดทำงานต่อกันหลายชุด เรียกว่า Multi-Stage โดยประกอบกับชุดระบายความร้อนระหว่างชุดใบพัด (Intercooler) ก็จะทำให้ได้คอมเพรสเซอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง และอาจจะทำงานที่ความเร็วรอบลดลงได้

การควบคุมการทำงานของคอมเพรสเซอร์

การควบคุมการทำงานของคอมเพรสเซอร์ในเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กในปัจจุบันยังอาศัยการตัด-ต่อ และการสั่งการทำงานจากเทอร์โมสตัท ในส่วนของเทอร์โมสตัท มีการพัฒนานำไมโครชิพมาช่วยให้การควบคุมถูกต้องแม่นยำยิ่งมากขึ้น และสามารถมีฟังก์ชั่นควบคุมการทำงานได้หลากหลายยิ่งขึ้น ในอนาคตการควบคุมการทำงานของคอมเพรสเซอร์ จะเปลี่ยนมาใช้ระบบการควบคุมระบบของมอเตอร์ ซึ่งจะทำให้ประหยัดพลังงานได้มากขึ้น การควบคุมอุณหภูมิดีขึ้น และสามารถจะใช้ CDU หนึ่งเครื่องกับ FCU หลายๆ เครื่องที่มีขนาดต่างๆ กันได้ สำหรับเครื่องทำน้ำเย็น มีการพัฒนานำคอมพิวเตอร์มาใช้ควบคุมการทำงานของเครื่องหรือที่เรียกว่า Chiller Manager ทำให้สามารถควบคุมการเดินเครื่องโดยอัตโนมัติ และสามารถจัดการเดินเครื่องให้สอดคล้องกับภาระ ช่วยให้การจัดการทางด้านพลังงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น